Навчально-виховне об'єднання технічного профілю № 79

 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Адміністрація НВО

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАМА   ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАСТУПНИКА   ДИРЕКТОРА

З  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 Навчальний процес це ритм.

І завуч має працювати як годинник:

хвилина, година, місяць,семестр.

 

СЕРПЕНЬ

Ø  Участь у доборі та розстановці педкадрів.

Ø  Розподіл педагогічного навантаження вчителів.

Ø  Організація роботи класних керівників з оформлення класних журналів.

Ø  Участь у підготовці та проведенні педагогічної ради за підсум­ками минулого навчального року та постановці завдань на наступ­ний навчальний рік.

Ø  Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з пи­тань:

Ø  Вимоги до заповнення класного журналу;

Ø  Єдині педагогічні вимоги до учнів.

Ø  Уточнення контингенту учнів по класах.

Ø  Складання розкладу на І семестр. Підготовка шкільної документації.

Ø  Участь у серпневих методичних заходах району.

Ø  Огляд готовності навчальних кабінетів до нового навчального року.

Ø  Уточнення робочого навчального плану та програм.

Ø  Робота зі шкільним бібліотекарем.

Ø  Підготовка проектів наказів щодо організованого початку но­вого навчального року.

 

ВЕРЕСЕНЬ

Ø  Участь у складанні тарифікації.

Ø  Перевірка календарно-тематичних планів учителів.

Ø  Складання розкладу додаткових індивідуальних занять, факуль­тативів, курсів за вибором.

Ø  Складання графіка проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт на І семестр.

Ø  Організація індивідуальних занять вдома для дітей, які цього потребують.

Ø  Складання статистичних звітів. Коректування розкладу уроків.

Ø  Надання допомоги керівникам ШМО у плануванні роботи.

Ø  Перевірка особових справ учнів.

Ø  Уточнення списків учнів по класах на ділення окремих предметів.

Ø  Інструктивно-методична нарада для нових учителів, індивіду­альна робота з ними. Організація роботи ШАП.

Ø  Організація та комплектування ГПД.

Ø  Організація перевірки забезпечення учнів підручниками.

Ø  Загальний оглядовий контроль з метою перевірки організова­ності початку нового навчального року.

Ø  Організація та проведення конкурсу «Вчитель року».

Ø  Попереджувальний контроль (попередження помилок у роботі вчителів, особливо молодих спеціалістів).

Ø  Перевірка техніки читання і письма молодших школярів (кінець вересня).

 

ЖОВТЕНЬ

Ø  Перевірка правильності оформлення журналів для факультатив­них занять, ГПД, гуртків.

Ø  Перевірка документації з планування роботи вчителів; календарного планування, вибірково-поурочного планування; планів роботи навчальних кабінетів, планів позакласної роботи з предметів.                   

Ø  Контроль за технікою читання учнів 2-6 класів.

Ø  Робота щодо попереднього набору до 10 класу:

·         Вивчення намірів учнів 9 класу щодо подальшого навчання

·         Індивідуальні співбесіди з батьками щодо подальшого навчання їхніх дітей

·         Анкетування учнів та батьків щодо вибору профілю навчання на 10-11 клас

·         Організація співпраці з вузами щодо набору профільних класів

·         Подання попередньої мережі класів до районного відділу освіти.

Ø  Перевірка правильності ведення шкільної документації.

Ø  Інструктивно-методична нарада для вчителів з питань органі­зації та проведення атестації педпрацівників.

Ø  Перевірка та контроль вчителями-предметниками стану ведення зошитів учнями.

Ø  Робота з керівниками шкільних ШМО з питань органі­зації та проведення шкільних олімпіад.

Ø  Робота з комплектування перших класів, організація занять «Школи раннього розвитку».

 

ЛИСТОПАД

Ø  Організація та надання допомоги у проведенні предметних днів.

Ø  Перевірка роботи бібліотеки щодо забезпечення учнів навчаль­ною літературою.

Ø  Контроль за навчально-виховним процесом.

Ø  Інструктивно-методична нарада для вчителів, що працюють у 9 класі.

Ø  Педагогічний консиліум щодо визначення реальних навчальних можливостей учнів; організація роботи з слабовстигаючими та об­дарованими дітьми.

Ø  Перевірка роботи предметних гуртків, факультативів, курсів за вибором.

Ø  Вивчення роботи вчителів, які атестуються.

Ø  Підготовка та проведення педагогічних читань

Ø  Проведення співбесіди з учителями про стан їхньої роботи над обраною ними методичною проблемою, надання допомоги в разі потреби; узагальнення матеріалів.

Ø  Перевірка та контроль вчителями-предметниками стану ведення зошитів учнями.

Ø  Участь учнів школи в районних предметних олімпіадах.

Ø  Класно-узагальнюючий контроль з метою перевірки дотриман­ня вчителями єдиних педагогічних вимог, навантаження учнів до­машніми завданнями.

Ø  Інструктивно-методична нарада для вчителів, які претендують на встановлення вищої категорії (з питань підготовки та проведен­ня творчого звіту вчителя).

 

ГРУДЕНЬ

Ø  Контроль за навчально-виховним процесом.

Ø  Участь у батьківських зборах за підсумками навчально-вихов­ної роботи.

Ø  Складання плану методичної роботи вчителів на канікулах.

Ø  Нарада з класними керівниками з питань попереднього аналізу підсумків успішності за І семестр.

Ø  Перевірка та контроль вчителями-предметниками стану ведення зошитів учнями.

Ø  Індивідуальні бесіди з учнями та їхніми батьками з питань попе­редньої атестації за семестр, відвідування занять та дисципліни.

Ø  Підготовка та проведення моніторингових контрольних робіт, проект наказу щодо результатів та аналізу цих робіт.

Ø  Співбесіди з учителями щодо стану виконання навчальних про­грам, з класними керівниками про підсумки роботи з учнівським колективом (збереження контингенту, стан успішності, відвіду­вання занять, робота з батьками); аналіз та узагальнення матері­алів.

Ø  Участь у районних  та міських олімпіадах.

Ø  Перевірка стану всеобучу (відвідування учнями школи, робота з важковиховуваними учнями, створення умов для навчання).

Ø  Підбиття підсумків роботи з питань обладнання навчальних ка­бінетів.

Ø  Огляди, конкурси навчальної роботи учнів.

 

СІЧЕНЬ

Ø  Участь у підготовці та проведенні засідання педради.

Ø  Перевірка календарного планування на II семестр.

Ø  Перевірка класних журналів щодо виконання навчальних планів та програм, зокрема практичних, лабораторних, творчих робіт, ви­конання вимог щодо ведення журналу.

Ø  Складання розкладу уроків, графіка контрольних, практичних, лабораторних, творчих робіт на II семестр.

Ø  Вивчення проблеми наступності у навчанні в початкових та 5 класах:

·         відвідання системи уроків з основних предметів у 4  та 5 класах з метою порівняльного аналізу стану викладання;

·         проведення контрольних робіт у 5 класах з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів;

·         організація й проведення педагогічного консиліуму вчителів, що працюють у 5 класах, та класоводів 4  класів з метою ви­роблення єдиних педагогічних вимог щодо наступності в навчанні.

Ø  Перевірка правильності ведення шкільної документації.

Ø  Інструктивно-методична нарада для вчителів з питань органі­зації та проведення атестації педпрацівників.

Ø  Робота з керівниками шкільних ШМО з питань результативності  олімпіад ІІ та ІІІ рівня.

Ø  Проведення співбесіди з учителями про стан їхньої роботи над обраною ними методичною проблемою, надання допомоги в разі потреби; узагальнення матеріалів.

Ø  Підготовка й передача до відділу освіти інформації про зміни в педагогічному навантаженні вчителів у II семестрі згідно з навчаль­ним планом.

Ø  Контроль за навчально-виховним процесом.

Ø  Класно-узагальнюючий контроль з метою перевірки дотриман­ня вчителями єдиних педагогічних вимог, навантаження учнів до­машніми завданнями.

 

ЛЮТИЙ

Ø  Аналіз стану успішності учнів.

Ø  Перевірка стану виконання навчальних програм та повторення навчального матеріалу (записи в класних журналах, спостереження під час відвідування уроків, бесіди з учителями).

Ø  Перевірка та контроль вчителями-предметниками стану ведення зошитів учнями.

Ø  Контроль за виконанням єдиного орфографічного та мовного режиму.

Ø  Створення творчих груп з питань розробки плану навчально-ви­ховної роботи школи на новий навчальний рік.

Ø  Контроль ведення документації ШМО.

Ø  Участь у роботі шкільної атестаційної комісії.

 

БЕРЕЗЕНЬ

Ø  Підготовка матеріалів на підсумкове засідання  атестаційної комісії.

Ø  Перевірка та контроль вчителями-предметниками стану ведення зошитів учнями.

Ø  Проведення заходів з питань підготовки до державної підсумко­вої атестації (білети, стенди, затвердження матеріалів).

Ø  Проведення інструктивно-методичної наради вчителів з метою ознайомлення з інструкцією щодо проведення державної підсумко­вої атестації.

Ø  Підготовча робота до складання плану роботи школи на новий навчальний рік (анкетування педпрацівників, учнів, батьків, уза­гальнення одержаної інформації).

Ø  Контроль за відвідуванням учнями занять.

Ø  Участь у підготовці та проведенні засідання педради.

Ø  Створення робочої групи для складання плану реалізації педа­гогічних проблем школи на наступний навчальний рік.

Ø  Контроль за організацією поточного та підсумкового повторен­ня навчального матеріалу.

Ø  Перевірка класних журналів та (вибірково) іншої докумен­тації.

Ø  Участь у засіданнях ШМО.

 

КВІТЕНЬ

Ø  Контроль за навчально-виховним процесом.

Ø  Перевірка підготовки матеріалів з предметів, з яких проводити­меться державна підсумкова атестація.

Ø  Складання розкладу консультацій та державної підсумкової ате­стації.

Ø  Ознайомлення учнів з основними положеннями Інструкції про ДПА.

Ø  Підготовка документації про звільнення учнів від ДПА.

Ø  Участь у складанні директором графіка відпусток та графіка зайнятості вчителів улітку.

Ø  Перевірка виконання навчальних програм.

Ø  Підготовка до комплектування перших та десятих класів.

Ø  Класно-узагальнюючий контроль в 9 класі з метою вивчен­ня навчального навантаження учнів.

Ø  Підготовка та проведення Дня ЦЗ у закладі.

Ø  Підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, аналіз їхньої роботи та розробка заходів щодо вдосконалення цієї роботи в на­ступному навчальному році.

Ø  Перевірка та контроль вчителями-предметниками стану ведення зошитів учнями.

 

ТРАВЕНЬ

Ø  Оформлення та здача до відділу освіти документації про підго­товку і проведення державної підсумкової атестації.

Ø  Контроль за навчально-виховним процесом.

Ø  Перевірка класних журналів з метою виявлення ступеня вико­нання навчальних планів та програм.

Ø  Перевірка готовності матеріалів для атестації.

Ø  Перевірка готовності кабінетів до атестації.

Ø  Перевірка проведення консультацій перед атестацією.

Ø  Перевірка ефективності проведення заключного повторення з предметів, які виносяться на атестацію.

Ø  Участь у роботі батьківських зборів.

Ø  Перевірка якості знань учнів у випускних класах.

Ø  Оформлення документації про звільнення учнів від атестації.

Ø  Підбиття підсумків роботи вчителів над індивідуальними мето­дичними темами.

Ø  Підготовка до науково-практичної конференції

Ø  Попереднє обговорення плану роботи школи на новий навчаль­ний рік. Звіт робочої групи.

Ø  Аналіз підсумків роботи шкільних методоб'єднань, звіт голів ШМО.

Ø  Організація огляду підручників, якими користувались учні.

Ø  Аналіз рівня забезпеченості школи підручниками на наступний навчальний рік.

 

ЧЕРВЕНЬ

Ø  Контроль за організованим проведенням ДПА. Надання звітів до районного відділу освіти.

Ø  Перевірка якості знань учнів випускних класів під час атес­тації.

Ø  Підготовка та проведення науково-практичної конференції 

Ø  Перевірка оформлення документації з державної підсумкової атестації.

Ø  Підготовка звітів за рік (підсумки року з навчально-виховної та методичної роботи).

Ø  Планування роботи на навчальний рік

Ø  Підготовка та проведення педагогічної ради.

Ø  Підготовка та проведення науково-практичної конференції (семінару).

Ø  Перевірка записів в особових справах учнів.

Ø  Набір у перші та десяті класи.

Ø  Оформлення документів:  свідоцтв, грамот.

Ø  Робота з слабовстигаючими учнями (розклад занять, зошит інди­відуальних занять влітку, підпис батьків, відповідальні за роботу влітку вчителі, списки учнів).

Ø  Підготовка списків учителів, учнів, батьків для заохочення.

Ø  Організація роботи щодо підготовки навчального матеріалу до наступного навчального року.

Попередній розподіл педагогічного навантаження (індивідуальні бесіди з учителями

 

 

 

ЦИКЛОГРАМА ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА з ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

ЩОДНЯ

1.             Контроль відвідування.

2.             Робота з класними керівниками.

3.             Робота з документацією.

4.             Перевірка зовнішнього вигляду учнів.

5.             Робота з проблемними учнями.

6.             Робота з самоосвіти, накопичення методичних матеріалів.

 

ЩОТИЖНЯ

1.        Індивідуальна робота з учнями та батьками.

2.        Консультації з питань виховної роботи з практичним психологом, учнями, вчителями-предметниками, класними керівниками, батьками.

3.        Координація роботи культурно-масового відділу шкільного самоврядування.

4.        Складання звітності та надання інформації з питань виховної роботи школи у відділ освіти та інші вищестоящі організації.

 

ЩОМІСЯЦЯ

1.             Участь у засіданні адміністративної ради (двічі на місяць).

2.             Участь в роботі атестаційної комісії.

3.             Участь в роботі районних нарад для ЗВР.

4.             Організація та проведення з/шкільних виховних заходів (згідно з річним планом).

5.             Відвідування та аналіз кількох виховних заходів по класам.

6.             Контроль за проведенням класних годин.

7.             Контроль за випуском шкільної газети.

8.             Виконання плану контролю за організацією виховної роботи школи.

9.             Контроль за роботою вчителів з обдарованими учнями, учнями пільгових категорій та учнями ВШО.

10.         Контроль за веденням щоденників психолого-педагогічних спостережень на учнів ВШО.

11.         Планування проведення учнівських акцій, місячників.

12.         Проведення нарад з класними керівниками, вчителями з питань виховання школярів.

13.         Підготовка та проведення батьківського всеобучу.

14.         Аналіз стану правопорушень.

 

РАЗ  на СЕМЕСТР

1.             Поновлення соціального паспорту школи та мікрорайону.

2.             Поновлення банку даних на учнів пільгових категорій, учнів ВШК та обдарованих і здібних учнів.

3.             Складання звіту роботи наркопосту.

4.             Складання звіту про стан злочинності.

5.             Складання графіку роботи гуртків та спортивних секцій.

 

ЩОРОКУ

1.             Складання плану виховної роботи школи на навчальний рік.

2.             Складання планів роботи з окремих виховних напрямків.

3.             Підготовка та проведення педради з питань виховної роботи.

4.             Підготовка та проведення психолого-педагогічних семінарів.

5.             Участь у творчому звіті школи перед батьками та громадськістю.

6.             Клопотання про преміювання та нагородження творчих вчителів.

7.             Аналіз виховної роботи школи за минулий навчальний рік.

8.             Постановка виховних завдань на новий навчальний рік.

9.             Підготовка до педради за підсумками навчального року.

 

 


ЦИКЛОГРАМА ЗАВІДУВАЧА ГОСПОДАРСТВОМ

 

ЩОДНЯ

    1.             Контроль роботи обслуговуючого персоналу.

2.             Робота з документацією.

3.             Контроль за станом теплопостачання школи та дотриманням теплового режиму (опалювальний сезон).

 

ЩОТИЖНЯ

1.        Контроль стану сантехнічних  люків на території школи.

2.        Контроль міцністі кріплення та устаткування обладнання на спортивному майданчику.

3.        Забезпечення закладу необхідною кількістю інвентарю для прибирання приміщень, миючих та дезінфікуючих                   засобів.

4.      Контроль стану сантехнічного  обладнання ідальні та міст загального користування.

 

ЩОМІСЯЦЯ

1.             Контроль ревізії систем водопостачання, електроенергії, каналізації, сантехніки та опалення

2.             Надання звітів про використання електроенергії, води, теплопостачання.

3.             Підготовка табелю використання робочого часу.

 

РАЗ  на СЕМЕСТР

1.             Контроль  технічного стану холодильного та технологичного обладнання їдальні.

2.             Контроль стану зелених насаджень, обрізка дерев та кущів.

3.             Забезпечення належних умов у кабінетах з підвищеним рівнем небезпеки праці (кабінети фізики, біології,                       хімії, інформатики, спорт залі).

4.             Забезпечення необхідною кількістю інвентарю для прибирання території закладу.

 

ЩОРОКУ

1.             Проведення інвентаризації майна закладу, списання морально та фізично застарілого майна.

2.             Розподіл  пришкільної території для прибирання між класними колективами.

3.             Складання плану проведення поточних ремонтів приміщень та навчальних кабінетів закладу.

4.             Заключення  договірів на проведення дезiнфекцiї та дератизацiї у закладi.

5.             Забезпечення взяття замірів заземлення та опору ізоляції проводів та складання технічного звіту.

6.             Забезпечення здачі системи опалення на гідравлічне випробування.

7.             Проведення ревізіі системи опалення, водопостачання, скласти акти готовності до опалювального сезону.

8.             Забезпечення готовнiсті школи до участиі в районному оглядi стану пiдготовки знз до нового навчального                       року.

9.             Підбиття підсумків роботи школи зі зміцнення матеріальної бази та господарської діяльності за навчальний                     рік.

 


1
2
3
4
5